Şenbe, 04 Iýun 2022 11:06

Bug gazany: Näme üçin zerur?

Bug gazanynyň dizaýn aýratynlyklary we görnüşleri. Köpler bug gazany barada köp eşitdiler, ýöne işleýiş düzgünine hemmeler düşünenok.Bu makalada bu mesele boýunça iň täze maglumatlar berilýär. Bug gazany näme? Gurluşyň ady özi üçin gürleýär. Bu gyzgyn bug öndürýän enjam.Fiziki aýratynlyklara esaslanyp, senagatda we öý hojalygy üçin.  
Doldurylan wersiýanyň işleýiş temperaturasy birneme pes, takmynan 100 dereje. Şol bir wagtyň özünde peýdaly basyşy 100 kilopaskala ýetip biler. Bugyň bu görnüşi pes kuwwatly hasaplanýar we önümçilik amallary üçin düýbünden ýaramly däl.
Beýleki tarapdan, doýgun bug hususy ýaşaýyş jaýlaryny we peýdaly otaglary ýokary derejede gyzdyryp biler.
Elektrik energiýasy pudagynda we pudaklaryň köpüsinde giňden ulanylýan bugyň ikinji görnüşi, aşa gyzdyrylan yzygiderlilikdir. Gyzgyn bug almak üçin 500 ° C temperatura bilen gyzdyrylmaly. Şeýle bugyň täsirli basyşy 26 MPa-dan geçýär.Gyzgyn bugy almak prosesi birnäçe esse agyr. Näme üçin talap edilýär? Hakykat, aşa gyzdyrylan yzygiderlilik geçiriş wagtynda az ýylylygy ýitirýär, bu bolsa işleýän islendik enjamyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

 

  

 Bug gazanlaryny ulanmak barada has giňişleýin. Bug gazanlaryny ulanmagyň dört esasy ugry bar. Durmuşyň aşakdaky ugurlary: Jaýlary we öý hojalygyny ýylatmak. Elektrik energiýasynyň öndürilmegi. Senagat mehanizmleriniň we ulaglarynyň işleýşini üpjün etmek. Senagat ýangyç turbasy bug gazanlary tehnologiki proseslerde ulanylýar, beton buglamak, süýt pasterizasiýa etmek, makaron guratmak , matalary boýamak, karton we kagyz ýasamak we ş.m. Ýaşaýyş jaýyny ýa-da ussahanany doýgun bug bilen gyzdyrmak, gaz ýa-da gaty ýangyç arkaly amala aşyrylýar.
Ulgam köplenç energiýa göterijiniň aýlanyş tizligini ýokarlandyrýan ýörite makiýa up nasosy bilen doldurylýar. Şeýlelik bilen, esasy sarp edilýär we gurnamagyň netijeliligi ýokarlanýar. Uly göwrümli önümçilik şertlerinde bugarmakdan soň doýgun bug goşmaça gyzdyrylýar.   Netijede, aşa gyzýan göteriji emele gelýär. Şeýle özgerişlik ýokary ygtybarly güýçli enjamlary talap edýär. Islendik adatdan daşary ýagdaý, gazanyň partlamagyna sebäp bolup biler. Gyzdyrylan bug elektrik toguna ýa-da mehaniki güýje öwrülip biler.

Elektrik öndürmek üçin bug turbinalary ulanylýar. Gazandan ýokary gyzdyrylan bug, basyş astynda turbinanyň pyçaklaryna girýär we olaryň aýlanmagyna sebäp bolýar. Elektromagnit induksiýa generator şahasynyň aýlanmagyny elektrik toguna öwürýär. Bu ýörelge laýyklykda islendik CHP-iň işi gurulýar. Şeýle hem, bug turbinasynyň aýlanmagy mehaniki komponentleri, köplenç tigirleri we beýleki radial gurluşlary herekete getirip biler. Bu ýerde ajaýyp mysal, gowy köne bug lokomotiwidir. 20-nji asyryň başynda demirýol gatnawy, suwy gyzdyrmak üçin ojakda kömür ýakmak arkaly amala aşyryldy.Alnan bug, doýgun görnüş, kompozisiýany herekete getirýär.
Last modified on Şenbe, 16 Iýul 2022 07:04

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.