Biz barada

BIZ BARADA

“Mawy Deňiz” hususy kärhanamyz 2019-njy ýylda düýbi tutuldy. Biziň kärhanamyz ýurdumyzda alnyp barylýan iri taslamalaryň mehanika we elektrik işleriniň ýokary hilli ýerine ýeritirilmegine öz goşandyny goşýar. Kärhanamyzyň maksady bize ynanylan taslamalary daşary ýurtlarda we özümizde öndürilen hem-de ýewropa standartlaryna laýyk gelýän enjam we önümleri müşderileriň islegine görä öz wagtynda getirip gurnap bermekdir. Enjamlar tejribeli inženerler tarapyndan gurnalýar we olaryň hiline kepil geçýäris.
Image
Image

BIZ BARADA

“Mawy Deňiz” hususy kärhanamyz 2019-njy ýylda düýbi tutuldy. Biziň kärhanamyz ýurdumyzda alnyp barylýan iri taslamalaryň mehanika we elektrik işleriniň ýokary hilli ýerine ýeritirilmegine öz goşandyny goşýar. Kärhanamyzyň maksady bize ynanylan taslamalary daşary ýurtlarda we özümizde öndürilen hem-de ýewropa standartlaryna laýyk gelýän enjam we önümleri müşderileriň islegine görä öz wagtynda getirip gurnap bermekdir. Enjamlar tejribeli injenerler tarapyndan gurnalýar we olaryň hiline kepil berýäris.

Hyzmatlarymyz

Biz siziň taslamaryňyza gerek bolan mehaniki we elektromehaniki material we  enjamlary üpjün edýäris. Gurnalmagy gerek bolan enjamlary gurnaýarys. Olar üçin satyşdan soňky hyzmatyny hem alyp barýarys. 
Image
Ýokary hilli önümler
Häzirki zaman tehnologiýa
Öz wagtynda üpjün edýäris
Işine ökde işgärler
Ýurdumyzdaky iň amatly bahadan
Müşderiniň islegine görä 
Öndürilen önümleriň hili
Tehnik taýdan gurat
Möhletleri berjaý etmek
Bellenen jemi bahasy
Müşderä aýratyn çemeleşmek
Kwalifikasiýaly işgärler

Hyzmatlarymyz

Mehaniki we elektromehaniki önümleri öndürmekde, enjamlary üpjün etmekde we gurnamakda, şeýle hem gurluşyk meýdançalarynda soňraky gurnamakda, mehaniki we elektrik işlerinde önümler bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris.
Image

Arza

Biz siz bilen habarlaşarys

Resmi diler şahadatnamasy 2023:

“Mawy deňiz” Husuy kärhanasy ýyladyş we sowadyş ulgamlary enjamlary boýunça dünýä belli TICA brendiniň Türkmenistandaky resmi dilleridir. NANJING TICA CLIMATE SOLUTIONS CO., LTD. kompanýasy ýyladyş-sowadyş, howalandyrma we konditsionirleme ulgamlarynda dünýa belli TICA haryt nyşany bilen netijeli çözgütler we ýokary hilli önümlerini hödürleýär.
Client 1

Hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaşlarymyz

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.