Çarşenbe, 01 Iýun 2022 11:00

Ýyladyş üçin haýsy turbalary satyn almak has gowy?

Iru-giç kwartiranyň ýa-da hususy jaýyň her bir eýesi ýyladyş turbalarynyň goýulmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Täze binanyň gurulmagy ýa-da düýpli abatlaýyş işleriniň geçirilmegi hökman däl.
 -Ýyladyş ulgamy gaýtadan saýlanmaly we mesele diňe radiatorlarda däl. Turbalaryň özleri hem ulgamyň uzak ömri we netijeliligi üçin örän möhümdir.

Injenerler gyzdyrylan jaýlaryň meýdanyny, gazanyň güýjüni we beýleki tehniki parametrleri göz öňünde tutup, dürli otaglardaky segmentleriň şekillerini we diametrlerini hasaplap bilýän bolsalar, köplenç ýyladyş satyn almak üçin haýsy materialy saýlamaly bolarsyňyz? Turbalaryň häzirki zaman bazary 3 esasy maddy warianty hödürleýär:metal, polimer, metal-plastmassa. Mesele, her turba görnüşiniň tehniki aýratynlyklary, amatly iş şertleri, gurnama çylşyrymlylygy we bahasy bilen tapawutlanýan kiçi bölümleriň bolmagydyr.
Şonuň üçin aşakdaky makalada bar bolan wariantlary göz öňünde tutýarys we belli şertler üçin iň gowusyny kesgitleýäris.Ýyladyş ulgamy üçin haýsy turbalary ulanmaly: esasy ölçegler ýyladyş zynjyrlaryny haýsy materialdan satyn almalydygyňyzy kesgitlemezden ozal ýyladyş ulgamy bilen baglanyşykly soraglara jogap bermeli.

Bu taraplar aşakdakylary öz içine alýar:
- içki diametri bilen kesgitlenýän turbalaryň geçirijilik ukyby;
- gyzdyryljak otaglaryň ölçegleri;
- basyşa we ýyladyş temperaturasyna täsir edýän gazanyň güýji;
- gurmak üçin açyk ýa-da ýapyk ýyladyş ulgamy meýilleşdirilýär;
- turbalaryň nähili goýuljakdygy: diwarlaryň we pollaryň içinde ýa-da ýokarsynda;
- meýilleşdirilen aýlanyş usuly: mejbury ýa-da tebigy;
- zynjyrda aýlanýan suwuň temperaturasy;
- turbalardaky sowadyjynyň iň ýokary we standart basyşy;
-turba segmentlerini birleşdirmegiň usuly.
    Mysal üçin, hususy jaýda we kwartirada ýyladyş zynjyryny enjamlaşdyrmak üçin dürli turbalary ulanmaly. Birinjiden, jaýyň meýdanynda we göwrüminde tapawut bar. Ikinjiden, başga bir suw üpjünçiligi tehnologiýasy ulanylýar: öýde özbaşdak we kwartiralarda merkezi. Üçünjiden, kottejlerdäki zynjyrlar suw çekijine (duýdansyz basyş ýokarlanýar) we aşa gyzmaga sezewar däldir. Belent binalarda bolsa şeýle ýagdaýlar yzygiderli bolýar. Şoňa görä-de, diňe bir daşky we içki diametrli däl, eýsem dürli material aýratynlyklary bolan segmentlere mätäç bolarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde, garşylyk we güýç bermek möhümdir. Birinjisi, modullaryň indiki çalyşýança näçe wagt dowam etjekdigini kesgitleýär, ikinjisi bolsa zynjyryň daşarky basyşa garşy durmagyna mümkinçilik döreder.
Last modified on Şenbe, 16 Iýul 2022 07:07

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.