Ýekşenbe, 05 Iýun 2022 10:59

Ýangyn tekjesi näme üçin gerek we ony nädip saýlamaly?

Ýangyn tekjesi esasy ýangyn söndüriji enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek, şahsy goragy, adamlary we emläkleri goramak üçin sosial, täjirçilik we dolandyryş binalarynda, ýaşaýyş we senagat jaýlarynda ygtyýarly gurluşlar tarapyndan oturdylýar. Desganyň başlygy ýangyn kabinetiniň bardygyna jogapkärdir.
   
Ýangyn tekjesini saýlamak üçin diňe iki sany ýönekeý düzgüne eýerip bilersiňiz: otagyň maksadyny dogry kesgitläň, soňraky işiniň aýratynlyklaryna baha beriň;

Diňe ynamdar satyjydan satyn alyň, şonuň üçin gerekli şahadatnamasy bolmaly. Ilki bilen ýangyn tekjesini haýsy jaýda ulanmalydygyny anyk kesgitlemeli. Bu şäherdäki kwartira bolsa, onda ýangyn söndüriji we dürli gorag enjamlary (äýnek, respirator we ş.m.) bilen enjamlaşdyryp bolýar. Uly kärhanalarda gurnamak üçin, ýangyn turbalary ýa-da ýangyn söndürijisi bolan 2 sany gidrant ýerleşdirmeli we has köp PSH satyn almak almaly. Ýangyn otagynyň ýanynda suw üpjünçiligi bar bolsa, PSHK gurup bilersiňiz. Açyk gurnama ýagdaýynda PSHO modelini, ýagny ýangyn söndürijiniň berilýän görnüşini saýlamak ýerliklidir.  Saýlanyňyzda möhüm parametr PN-iň ýerleşýän ýerini diwara, pola gurnap ýa-da ýörite taýýarlanan ýere ýerleşdirip bolýar. Herniçigem bolsa oňa elýeterliligi üpjün etmek möhümdir we PS-iň özi adamlary ewakuasiýa etmäge päsgelçilik döretmeli däldir. Pol we diwar modelleri üçin çuňlugy 300 mm-den köp bolmaly däldir. Nişlerde ýerleşýän tekjeler üçin görkezilen şekili köpeldip bilersiňiz. Käbir ýangyn otagda bar bolan ýeriň ululygyna görä sargyt etmek zerur. Ýangyn söndürijiler köplenç söwda meýdançalarynda, ofislerde, muzeýlerde we beýleki kärhanalarda ulanylýar. Ammarlar we zawodlar üçin gidrantly PSH has ähmiýetli bolar. Ikinjisi bir guty çäge, şeýle hem ýangyn söndüriji enjamlar we galkan bilen doldurylmalydyr. PSH önümçiliginde ýangyn söndürijileriň ýeterlik derejede täsirli boljakdygyny kepillendirýän kanunyň kadalary we talaplary hökmany suratda berjaý edilýär.
 PS şahadatnamasyna seredip kanuna laýyklykda berlendigine göz ýetirip bilersiňiz.
Last modified on Şenbe, 16 Iýul 2022 07:09

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.