Duşenbe, 06 Iýun 2022 10:58

Kondisioner ulgamlarynyň ygtybarlylygyny üpjün etmek

Işewürlik üçin kondisionerler, içerki ulanyş bölümlerinden birneme üýtgeşik saýlanýar. Öý hojalygynyň bölüniş ulgamlary öz markasy we bahasy bilen ünsi özüne çekýän bolsa, senagat kondisionerine birneme üýtgeşik talaplar girizilýär. Ilki bilen işde ygtybarly bolmaly, ýogsam abatlamak ýa-da döwrebaplaşdyrmak üçin köp pul ýitirilmegi mümkin. Mundan başga-da, söwda pollarynda we restoranlarda kondisionerler barada aýdylanda, işgärler, müşderiler ýa-da kärhananyň myhmanlary ejir çekerler. Bu ýagdaýda, otagy şemallaşdyrmak taslamasyny durmuşa geçirjek potratçylara üns bermelisiňiz.

Aýry-aýry ulgamlar üçin standartlar we talaplar. Iň möhüm talaplar: howpsuzlyk, öndürijilik, tehniki aýratynlyklara laýyklyk. Elbetde, önümiň hiliniň we sarp edijiniň howpsuzlygynyň täze derejesine ýetmegine mümkinçilik berýän, has berk standartlary kesgitleýän öndürijä artykmaçlyk berler. Mysal üçin, elektrik togunyň urmagyndan goramak. I HIGH GOWY GÖRNÜŞLERDE VRF-Sistemalary synap görmek. Şeýle diňler sowadyjy we kompressor ýagynyň iň amatly mukdaryny hasaplamaga mümkinçilik berýär, garyndysy uly beýiklik tapawudy bolan ýagdaýynda-da bölüniş ulgamynyň üznüksiz işlemegini üpjün edýär, bu gurlanda mümkindir. Açyk we ýapyk bölüm. Miliň süýşýän ýüzünde we rulmanyň üstünde ýeterlik ýag çalmaýan pursaty sypdyrsaňyz, bu olaryň üstleriniň arasyndaky aragatnaşyga we olara zeper ýetmegine sebäp bolar. Ahyrynda, dykylmagy mümkin. Hünärmenleriň wezipesi, süýşýän ýeriň tehniki prosesiň talaplaryna we ülňülerine laýyk gelýän tehnologiýany ösdürmekdir.

Sistemanyň ygtybarlylygy we kynçylyklary. Öndüriji, meselem, şol bir şah ýapylanda ýagdaýy düzetmäge taýyn bolmaly. Ilki bilen, bu kompressoryň işleýiş tertibini we enjamlaryň näsazlygyna sebäp bolup biljek ähli sebäpleri düzýär. Hünärmen ýagdaýy seljerenden soň, kondisioneriň döwülmegine näme sebäp boldy diýen netijä gelýär. Şeýle derňew geljekde şuňa meňzeş ýagdaýyň öňüni almaga kömek edýär. Düzgün bolşy ýaly, näsazlyklary düzetmek üçin birnäçe wariant bar, şolardan iň gowusyny saýlamaly. Hakykatdanam, bu döwrüň ahyryna komponentleriň könelmegi sebäpli öz-özünden ýanmak, gysga utgaşmalar we elektrik togunyň urmagy bolup biler. Şonuň üçin öndüriji şeýle pursaty täzeden pikirlenmeli we hasaplamaly. Häzirki wagtda bu maksat üçin köplenç emeli intellekt ulanylýar. Diňe kondisioneriň işlemegini üpjün etmän, eýsem işiniň islendik döwründe ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny üpjün edýär.
Last modified on Şenbe, 16 Iýul 2022 07:11

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.