01 Biziň hyzmatlarymyz


TASLAMA IŞLERI

Taslamalary enjam we önüm bilen üpjün etmek


Has köp

BÖLEK SATUW/YÖRITE BUÝURYKLAR

Mehaniki we elektrik işi üçin önümler bilen üpjün etmek


Has köp

GURNAMAK/HYZMAT BERMEK

Enjamlary gurnamagyň we gerekli ýere eltmegiň üstünde işler

Has köp

ÖNÜMÇILIK

Mehaniki we elektrik önümlerini öndürmek


Has köp

tape

02 Biz barada

3 ýyl işewürlikde

Biz çalt ösýän ýaş kompaniýasy

Kwalifikasiýaly hünärmenler

Biziň işgärlerimiz öz işinde ökde

Ýokary hil hyzmaty

Taslamaňyzyň dowamynda biz sizi goldaw edýäris

03 Müşderiň synlary

Çalt eltip bereniňiz üçin sag boluň! Gazan zakaz etdik, 15 minudyň içinde bize getirdiler! "


Murad Mammedow

Bu ýigitler hakyky hünärmenler, gurluşyk materiallaryny wagtynda we ýokary hilli eltip berdiler! ”


Kurban Sahetow

Hasabyňyz üçin email salgyňyzy giriň. Tassyklama kody size ýakyn wagta ugradylar. Tassyklama kodyny alan soň siz hasabyňyz üçin täze parol saýlap bilersiňiz.

05 Ýüz tutmak üçin

Sorag-jogap


Eltip-bermek hyzmaty

Harytlarymyz Aşgabadyň çäginde 30 minudyň dowamynda, weleýatlara bolsa 24 sagadyň dowamynda eltip berilýär

Kepillik barmy?

Hemme üpjünçiler dünýä markalarynyň ynamdar öndürijileri we resmi dilerleridir. Bizden sargyt edip, harytlaryň hakyklygyna göz ýetirip bilersiniz. Harytlary ibermezden öň, sargydyň ýanyndaky resminamalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýarys. Sizi hem olaryň bardygyna barlamagyna haýyş edýäris. 

Töleg usullary

Harytlary onlaýn katalogymyzdan sargyt ediň we amatly usulda - nagt, kartoçka bilen töläň. Sargyt bilen bilelikde size ähli zerur resminamalary bereris.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.